Tietosuojaseloste

(523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste, luotu 11.9.2019

Rekisterin nimi

Elonkierron Ystävät ry:n jäsenrekisteri
 

Rekisterinpitäjä

Elonkierron Ystävät ry
elonkierronystavat@elonkierto.fi
 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän toiminnan kehittämiseen, tapahtumista tiedottamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.
 

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten, vapaaehtoisten, luottamus- ja toimihenkilöiden sekä muiden yhdistykseen liittyvien henkilöiden tietoja.

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia henkilötietoja:

  • Yhteystiedot: nimi, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymävuosi
  • Jäsentiedot: jäsennumero, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, mahdollinen vastuuasema yhdistyksessä
  • Palautteet ja yhteydenotot
  • Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
  • Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot

Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai yhdistyksen toiminnan yhteydessä syntyvinä tietoina. Rekisteröidyn henkilön tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös kaupparekisteristä ja sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.
 

Tietojen luovutus

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille yhdistyksen toiminnan turvaamiseksi tai lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

Rekisterin suojaus

Tietoja käsittelevät vain ennalta määritellyt henkilöt, joilla on yhdistyksen puolesta oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana sähköiseen järjestelmään. Manuaaliset aineistot sijaitsevat lukituissa tiloissa.
 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa sekä vaatia korjaamaan tai poistamaan rekisterissä olevat tietonsa. Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Skip to content